km/óra
  2024.02.22., csütörtök  •  Gerzson napja
Értékes programok és új műtárgy a Savaria Múzeum kínálatában

Értékes programok és új műtárgy a Savaria Múzeum kínálatában

Hétfő délután sajtótájékotzatót tartottak a Savaria Múzeumban: az elmúlt évek összegzése és a jövőbeli tervek mellett a múzeum gyűjteményébe nemrég bekerült műtárgyat, Blau Márta memoárját is bemutatták.

A Savaria Múzeum sajtótájékoztatóját Horváth Soma, Szombathely kultúráért is felelős alpolgármestere nyitotta, elsőként gratulált Csapláros Andrea igazgatónak az újabb 5 évre szóló kinevezésért: Hagyomány, tudomány, innováció és progresszió - ezeket a szavakat emelte ki, melyek leginkább jellemzik az igazgatói pályázatot és a Savaria Múzeum munkáját. Ezt példázza az is, hogy az elmúlt hónapban három kiállítás is nyílt városunkban, és gazdag programot hoz az előttünk álló időszak is, melyekből az alpolgármester kiemelte a szombathelyi géniuszok alkotásainak bemutatkozását,  Geszler Mária keramikusművészét a Képtárban, Reismann János és Mária fotográfusokét a Savaria Múzeumban és Derkovits Gyuláét a Képtárban. Horváth Soma hangsúlyozta még Savaria Múzeum és Szombathely város együttműködését a Bloomsday múzeumi negyedbeli programjai és az Érezd Szombathelyt! kapcsán, utóbbinak  a Múzeumok Éjszakája lesz szerves része.

Csapláros Andrea igazgató asszony kinevezésére reflektálva, mellyel újabb öt évre lett a Savaria Múzeum vezetője, értékelte az elmúlt öt évet: örömteli, hogy a múzeum látogatószáma viszonylag stabil, a tavalyi látogatószám csaknem elérte a Covid előtti, 20199-es évit. A múzeumi ingatlanok felújítása megtörtént: a Savaria Múzeum, a Szombathelyi Képtár, az Éva-malom után a Szima-malom felújítása is folyamatban van a Vasi Skanzenben. Cél, hogy a múzeumban a látogatók otthon érezzék magukat, erre városunk múzeumai, azok környezete tökéketesen alkalmas, mondta el Csapláros Andrea, úgy érzik, sikerült a múzeumokat bekapcsolni a város vérkeringésébe, majd ismertette az aktualitásokat:

- 50 éves a Vasi Skanzen – a jubileum alkalmából állandó kiállítás nyílik a felújított Szima-malomban
- Geszler Mária Garzuly állandó kiállításának létrehozása 2024-ben
- Vasi Szemle új főszerkesztője 2023. április 1-től: Farkas Csaba
- múzeumi inklúzió – fogyatékos gyerekek és felnőttek bevonása a múzeumi foglalkozásokba
- MVMSZ – vidéki és kárpát-medencei múzeumok együttműködése kiemelten fontos
- Együttműködés a Szabadtéri Néprajzi Múzeumok Tájházigazgatóságával (aláírás május 25-én): cél a tájházi referensi hálózat kiépítése, ennek próbaverziója Vas megyében indul 
- Kibővült a Tájházszövetség: a Savaria Múzeum kezdeményezésére a regionális szabadtéri múzeumok is tagok lettek (Pl. Vasi Skanzen, Göcseji Falumúzeum) 

Új műtárgy: Blau Márta memoárja 

A Savaria Múzeum Történettudományi Osztályának gyűjteménye nemrégiben páratlan dokumentummal gyarapodott: a múzeum Hubay Pál (Castrum Sec Kft. ügyvezetője) anyagi támogatásával megvásárolta a szombathelyi születésű Blau Márta kéziratos soá memoárját. A 63 oldalt kitevő, kockás füzetben rögzített, kézzel írt visszaemlékezés 1944. július 4-ével veszi kezdetét, tárgyalja a deportálást megelőző helyi eseményeket, az Auschwitz–Birkenauban átélt szörnyűségeket, valamint az Allendorf–Münchmühle munkatáborban töltött időszakot s az 1945-ös szombathelyi visszatérést. Blau Márta személyes visszaemlékezése több szempontból is különös fontossággal bír. Személyes perspektívája tovább árnyalja ismereteinket a holokauszt megéléstörténetével kapcsolatban. Ugyanakkor helytörténeti vonatkozásai is nóvumnak számítanak. A kézirat publikálatlan. Meglehetősen ritka, hogy csaknem 80 évvel a holokausztot követően egy ezidáig lappangó, ismeretlen, személyes forrásra bukkanjanak a kutatók. S különösen szerencsés, hogy e páratlan dokumentum azon város múzeumának közgyűjteményébe kerülhetett, ahol írója élt. Leltározását követően, feldolgozása veszi kezdetét.

Dr. Vig Károly, a Savaria Múzeum tudományos igazgatóhelyettese a múzeum szakmai, tudományos tevékenységének aktualitásairól beszélt: A Savaria Múzeum és tagintézményei közel 2 millió műtárgyat őriznek, mintegy 18 milliárd Ft értékben. A 7 évente kötelező revízió (a műtárgyak teljes átnézése) várhatóan jövőre fejeződik be.
A revízióval párhuzamosan, ütemterv szerint zajlik a műtárgyak digitalizálása, mely minél szélesebb körben teszi hozzáférhetővé a múzeum, a műtárgyak által őrzött hiteles információkat. A tudományos tevékenység azért is kiemelkedő jelentőségű, mert a közvélemény úgy tekint a múzeumokra, mint hiteles intézményekre, ahonnan a hiteles információk származnak. Ez felértékeli a digitalizálás fontosságát is, hiszen nem mindegy, hogy a mesterséges intelligencia adottesetben miből válogat. Az igazgatóhelyettes végül ismertette, mely gyűjteményekkel gyarapodott a múzeum állománya:

- Berger-Németh ötvösdinasztia bútorai és festményei
- Bárdosi János néprajzi és történeti dokumentumai, lánya felajánlása révén kerültek a múzeumba

Czenki Zsuzsanna, a Savaria Múzeum igazgatóhelyettese a jövőbeli programokat ismertette:
- 2023. június 16. Bloomsday - Szombathelyi Képtár
- A tavalyi Slow animals című kiállítás folytatásaként a Westwerk Egyesület meghívásos tárlatot szervez a Bloomsday programsorozat keretében. A kiállítás témája: SZINANTRÓP
A kiállítás a háziasított és a vadon élő fajok közé ékelődő növényi és állati eredetű, ún. szinantróp élőlényeket helyezi előtérbe, melyek az emberi társadalommal, antropogén környezetünkkel vannak szoros ökológiai kapcsolatban.Két témakörben várják műfaji megkötés nélkül a meghívott alkotók művészi reflexióit: Analóg élőhelyek, Szinantrópok kulturális relációja

- 2023. június 24. (Múzeumok Éjszakája) - Az ötvös. A szombathelyi Berger és Németh család öröksége – Savaria Múzeum
Az ötvös című állandó kiállítás Szombathely legrégibb, ma is működő ötvös üzletének s a tulajdonos, Berger–Németh ötvösdinasztia tagjainak állít emléket. 
2021-ben a Németh család több generáció által megőrzött, szépséges, jelentős számú darabból álló neorokokó szalongarnitúrát és festménykollekciót ajánlott fel a Savaria Múzeum számára. A festmények között a 20. század első felének kiemelkedő vasi művészei, Fábián Gyula, Fábiánné Biczó Ilona, Radnóti Kovács Árpád, Reisz Lajos, Tóth János, ifj. Lődör Jenő alkotásai tűnnek fel. A műtárgyegyüttes lehetővé teszi, hogy betekinthessünk egy az 1920-as évektől kialakított polgári lakás enteriőrjébe.

- 2023. augusztus 20. – A tudomány malma. 50 éves a Vasi Skanzen 
Az 1973-ban megnyílt intézményben állandó kiállítás nincs, tárlatát maguk a műemléki épületek, illetve a bennük kialakított installációk jelentik. A Magyar Géniusz Program támogatásával megvalósuló fejlesztés célja a Vasi Skanzen egyik ikonikus épülete, az ún. „Szima-malom” felújítása és ott egy olyan állandó kiállítás létrehozása, amely a Vasi Skanzent és annak alapító géniuszát, Bárdosi Jánost méltóképpen reprezentálja. 
A Vasi Skanzent a közeli múlt, a nemrég még élő, ugyanakkor rohamléptekkel letűnő paraszti múlt, a népi kultúra bemutatása iránti igény hívta életre. Létrehozásában kiemelt szerepe volt Bárdosi János (Herény, 1933 – Szombathely, 1983) néprajzkutatónak. A tervezett állandó tárlat neki, a magyar néprajztudomány méltatlanul elfeledett helyi hősének állít emléket, bemutatva szakmai életútját, gyűjteménygyarapító tevékenységét.
Az állandó kiállítást a Csónakázó-tó partjára épített „Szima-malom” három szintjén valósítják meg, A tudomány malma címmel. A földszinten a Rába menti halászat emlékeit mutatják be, Bárdosi gyűjtéseire hagyatkozva, eredeti film- és hangfelvételekkel gondoskodnak az interaktív látogatói élményről. Az első emeleten Bárdosi János munkájának sokszínűségét érzékeltetik, érintve a népi építészet, népszokásokok, népi gyógyászat, népköltészet témakörét. A második emeleten a Vasi Skanzen létrejöttének történetét, benne pedig Bárdosi János szerepét idézik fel. A Savaria Múzeum pályázata 80 millió forintos támogatásban részesült, a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program keretében.

- 2023. augusztus 24. TeTT/ Genius Savariae – Párhuzamok. Isis a Római Birodalomban és a modernkori Magyarországon – Iseum Savariense
A „TTT” (= „3T”) mozaikszóval jellemezhető, a dolgok tűrt, támogatott vagy éppen tiltott volta egyaránt megtalálható volt az Isishez való római kori viszonyulásban, – vagy ennek jelenkori párhuzamaként – az Isis-emlékek magyarországi, modern kori fogadtatásában. Ugyanígy nem nehéz párhuzamot vonnunk a kultuszt ellenségesen szemlélő, vagy éppen támogató uralkodói attitűd, valamint az ókori vallást demitologizálni szándékozó irányzat, illetve a savariai Iseum bemutatóhelyet megalkotó Szentléleky Tihamér és az őt támogató, és az akörül bábáskodó „elvtársak” története között. A kiállítás ezt a párhuzamot jeleníti meg: a kiállítótér déli oldalán a mítosz és kultusztörténet jellemző leleteit vonultatjuk fel, míg vele szemben – a modern kori események, és az azokat kiegészítő tárgyak jelennek meg.

- 2023. szeptember 22. Geszler Mária kiállítása – Szombathelyi Képtár
Geszler Mária Garzuly Kossuth-díjas keramikusművész – a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja – munkásságát hazai és külföldi díjakkal ismerték el. 1966-tól alkot Szombathelyen, több kontinens országaiban állít ki, tanít, rövidebb-hosszabb kurzusokat vezet. Műveit magyar és nemzetközi köz- és magángyűjteményekben őrzik. A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió munkájában alapításától, a Siklósi Kerámiaszimpóziumokon több alkalommal vett részt.
A szombathelyi közgyűlés 2022-ben úgy döntött, hogy a művész életművét a Szombathelyi Képtárban mutatja be. Geszler Mária az életmű kiállításához 2023-ban közel ötven kerámiát ajándékoz a városnak. 
Az állandó kiállítás 2023. szeptember 22-én nyílik meg a Képtár Galériáján, amely az ajándékozott műveken kívül az intézmény kerámiagyűjteményében, a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdióban és a Geszler–Garzuly család magángyűjteményében megtalálható alkotásokra épít.

- 2023 ősz – A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége kiállítása: 
8AK+ csoport – Szombathelyi Képtár
A 8AK+ csoport 2019 őszén alakult meg. Célkitűzésük a hazai kortárs képzőművészeten belül a nagy hagyománnyal rendelkező és nemzetközileg is elismert geometrikus irányzat továbbvitele, folytatása, népszerűsítése. Moholy-Nagy László, Kassák Lajos, Molnár Vera vagy éppen Konok Tamás és Maurer Dóra nyomdokaim haladva a neo-avantgárd értékeit gyarapítva tevékenykednek. A huszadik század elején fellépő Nyolcak csoport elismerése és tisztelete indukálta a más írásmóddal (8AK) megjelenített név felvételét. A hazai kortárs képzőművészetben ma ugyanaz a feladat, mint elődeinknek a XX. század elején. A csoport tagjainak túlnyomó többsége a hazai geometrikus képzőművészeti irányzat elkötelezett művelője.

- 2023. szeptember 29. (Kutatók Éjszakája) Párhuzamok. A két Reismann – Savaria Múzeum
A kiállítás Reismann János és Reismann Mariann, a két eltérő utat bejáró fotográfus képeit tematikus, formai és egyéb szempontok alapján csoportosítva mutatja be, utalva a párhuzamokra, az egymáshoz kapcsolódásokra, egymásra utaltságra. A tervezett kiállításban a képileg is értelmezhető megfelelési pontok között szerepel mindkettejük indulása a vasi megyeszékhelyről, Szombathelyről (édesapjuk, Reismann Adolf 1897-től 1932-ig vezette a Szombathelyi Bábaképző Intézetet, s a Reismann gyermekek itt láttak napvilágot, itt nevelkedtek, innentől ágazott ketté életpályájuk). Munkásságuk bár külön pályán haladt, de gyakorta érintkezett valóságosan is, témában is, szellemiségben is. Ezeket a különféle síkokon megvalósuló találkozásokat és szétválásokat szeretnénk megmutatni a kiállításban. Kiemelkedő kapcsolódási lehetőségek a magyar zenészek és a magyar írók portréi, az 1950-es évek riportjai, a politikai típusú képek, a negyvenes-ötvenes évek Budapestje és Magyarországa, valamint a portrék, zsánerek.


NAGYOBB RENDEZVÉNYEK 2023-ban 
2023. május 17-18. Politika és művészet 1968-1983 – konferencia a Szombathelyi Képtárban
2023. június 17. Szerelmes tüzek. Lakodalom a Vasi Skanzenben
1. Ungaresca: Vas megyei lakodalmas hagyományok felelevenítése – élő bemutató
2. Ambrus Lajos és Szarvas József beszélgetése az őshonos gyümölcsfafajtákról
2023. június 24. Múzeumok Éjszakája
- Központi téma: A ’70-es évek és a TeTT kiállítássorozat
Helyszínek: Savaria Múzeum, Smidt Múzeum, Szombathelyi Képtár, Schrammel-gyűjtemény, Iseum Savariense
Partnerek: MNL Vas Vármegyei levéltára, vasút (MÁV és GYSEV), Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (ÚJ !!!!) 
2023. augusztus 24-27. Savaria Történelmi Karnevál – Iseum
2023. szeptember 29. Kutatók Éjszakája (Savaria Múzeum)
- Téma: fotográfia
2023. október 3-5. Állatok Világnapja – Vasi Skanzen
2023. október 28. Schrammel Imre 90 éves – tárlatvezetések – Schrammel-gyűjtemény
2023. november 3-5. Szent Márton-napi vásár – Vasi Skanzen
2023. december 8-9. Karácsonyi vásár – Szombathelyi Képtár
+ havonta 1-1 alkalommal ingyenes tárlatvezetések

Nyári táborok augusztusban – 2 turnus: Savaria kalandtábor, Skanzen tábor 
+ július 3-7. Régésztábor (Vasi Múzeumbarát Egylet szervezésében)

 

 

Fotó: Nagy Jácint

Savaria Fórum 33. évfolyam 6. szám - 2024.02.16.
Savaria Fórum 33. évfolyam 6. szám - 2024.02.16.
tematikus oldalak